26 ISS officers promoted to Senior Administrative Grade

As many as 26 officers of Indian Statistical Service (ISS) have been promoted to Senior Administrative Grade (SAG). The officers are: Subhra Sarkar Pramod Kumar Thakur, Priyanka Kulshreshta, Ajit Kumar N, Venkatramana R Hegde, Kailash G Sharma, Amit Nirmal, Deepak Mehra, Nagesh Kumar Singh, Sidhi Sasi, C F Joseph, Rakesh Kumar, Raj Kumar Gautam, Sandhya Singh, R Manohar, C H Honey, Manoj Kumar, Suresh Kumar S, Aditya Kumar Arya, Harmeet Minhas Kumar, Vishwajeet Kumar, Anjali Rawat, Pratima Gupta, Chetna Shukla, Vinay Kumar Pandey and Rahul Sharma.

Send Feedback

 
More Bureaucracy News
Load more